inner slider

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර සඳහා කාර්යක්ෂම, අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද හා සුදුසුකම් සහිත ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

 

රැකියා විස්තරය:

  • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණය හා උපයෝජනය සම්බන්ධ තාක්ෂණික, මූල්‍ය, නීති හා කළමනාකරණ කටයුතු කිරීම.
  • නිෂ්පාදන හිමිකාරිත්ව කොන්ත්‍රාත්තු හා අනෙකුත් අදාළ කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාතික ප්‍රවීනයන් සමඟ එක්ව කටයුතු කර ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගවේෂණයට වැඩසටහන් සකස් කිරීම, දත්ත ලබා ගැනීම, ප්‍රසම්පාදන ලියවිලි සැකසීම, ඒවා ඇඟයීම, ඛනිජ තෙල් නිධි සංවර්ධනය හා ඒවාට අදාල ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම.
  • පාරිසරික ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි ප්‍රශස්ත කළමනාකාරීත්වය තුලින් ඛනිජ තෙල් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් ක්ෂේත්‍රයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ලබා දිය හැකි උපරිම දායකත්වය ළඟා කර දීම.

 

සුදුසුකම්:

  • පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රවලින් අවම වශයෙන් එක් ක්ෂේත්‍රයකට හෝ ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයකින් ලබා ගන්නා ලද භෞතික විද්‍යා හෝ ඉංජිනේරු උපාධියක් ලබා තිබීම.

ඛනිජ තෙල් භූ විද්‍යාව

ගවේෂණ භූ භෞතික විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව

සංචිත ඉංජිනේරු විද්‍යාව

භූ විදීම් සහ නිෂ්පාදන ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ඛනිජ තෙල් ආර්ථික විද්‍යාව

සහ

  • ඛනිජ තෙල් ගවේෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වසර 15ක් හෝ ඊට වැඩි පළපුරුද්දක් තිබීම හා ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් සහිතව අක්වෙරළ මෙහෙයුම් කටයුතු සම්බන්ධ වසර 05ක ක්ෂේත්‍ර පළපුරුද්දක් තිබීම වැදගත් වේ.
  • ඉහත දැනුම හා ප්‍රවීණතාවයට අමතරව පරිපාලනය, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් වේ.
  • අයදුම් කරන දිනට වයස අවුරුදු 67ට නොවැඩි විය යුතුය.

සේවා කොන්දේසි:

  • වසර 03ක කොන්ත්‍රාත් කාලයක් සඳහා පත් කරනු ලබන අතර කාර්යය සාධනය මත එම කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳව සලකා බලනු ලැබේ.
  • පළපුරුද්ද හා දක්ෂතාවය මත වැටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.
  • රියදුරු සමඟ වාහනයක් හිමිවන අතර මාසික ඉන්ධන දීමනාවක් හිමිවේ.

 

තෝරා ගන්නා ක්‍රමවේදය:

අදාළ සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සහිත අයදුම්කරුවන් පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවන අතර ඒ අනුව සුදුසුම අයෙක් තෝරා ගනු ඇත.

 

අයදුම්පත් යොමු කල යුතු ආකාරය:

ඔබ මෙම තනතුර සම්බන්ධව උනන්දුවක්, කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඛනිජ තෙල් සම්පත් ගවේෂණ කටයුතුවල උන්නතිය උදෙසා ඔබ විසින් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ යෝජනාවලියක් සමඟ ඔබගේ ජීව දත්ත පත්‍රිකාව 2020 පෙබරවාරි 07 දිනට පෙර ලේකම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය, අංක 80, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 07 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කල යුතුය. ලිපි කවරයේ ඉහළ වම් කෙලවරෙහි “ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර” ලෙස සඳහන් කරන්න. රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු අයදුම්කරුවන් ආයතන ප්‍රධානියා මගින් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කල යුතුය.

ලේකම්

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශය

අංක 80

ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත

කොළඹ 07

ශ්‍රී ලංකාව

නවතම ඉන්ධන මිල

 

 

 

  

Petrol 92 Octane : Rs. 137.00 Per Litre

Petrol 95 Octane : Rs. 161.00 Per Litre

Auto Diesel : Rs. 104.00 Per Litre

Lanka Super Diesel : Rs. 132.00 Per Litre

Kerosene : Rs 70.00 Per Litre

Lanka Industrial Kerosene : Rs.110.00 Per Litre

Source : Ceylon Petroleum Corporation

විශේෂාංග